Rudolf Streb

Titting - Stadelhofen

26.02.1951 -
26.09.2020