Stojna Greif

Schongau - Schongau Stadtfriedhof

20.05.1948 -
19.06.2021